Psykologi – vetandet om vår inre värld

Psykologisktvetande.se presenterar insikter kring människans beteenden och tankevärldar.

Att psykologi är ett intressant ämne är svårt att bestrida då det handlar om oss själva. Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi är, vår mänskliga omgivning och interaktionen där emellan.

Senaste publicerade artiklar

Går det att träna upp intelligensen?

Ur artikeln: Ärftliga faktorer avgör till viss del intelligensen och man brukar prata om en aktionsradie inom vilken en person är predestinerad att hålla sig givet de olika miljömässiga faktorerna.
Publicerad 2023.09.20

Hur minnet påverkas av åldrandet

Ur artikeln: Att inte minnas kan upplevas som ett dystert konstaterande att något, som tidigare tillhört oss, gått förlorat.
Publicerad 2023.09.16

Lidande hos kropp och själ

Ur artikeln: Som fånge i ett av de tyska koncentrationslägren under andra världskriget – en av de värsta tänkbara livssituationerna att tänka sig – uppstår en ny skala över lidande och tacksamhet.
Publicerad 2023.09.03

Att bota depression – terapi och läkemedel

Ur artikeln: En allmän slutsats inom psykiatrin är att de värsta fallen måste medicineras, men att lindrigare depressioner och bara dåligt humör (nedstämdhet) ofta kan överkommas med rationellt tänkande (dvs. någon form av kognitiv terapi).
Publicerad 2023.08.17

Varför vi blir blyga

Ur artikeln: Personer med tendens till blyghet och överdrivet inåtriktat fokus kan uppfatta att omgivningen gjort en låg värdering av en.
Publicerad 2023.06.29

Fokus

Mest lästa

Otrohet

Ur artikeln: I den sociologiska studien Därför tar kärleken slut nämner Eva Illouz hur samma slags samband visat sig gälla på dejtingmarknaden. Vår uppskattning inför en annan person minskar i takt med utbudets storlek.
Publicerad 2022.08.21

Fördröjda belöningar blir stora belöningar

Ur artikeln: Att välja det långsiktiga alternativet kan verka lite tråkigt, men det är att maximera.
Publicerad 2023.06.18

Vad utmärker en intelligent person?

Ur artikeln: Att sätta sig in i personers emotionella drivkrafter och dra plausibla psykologiska slutsatser från beteenden skiljer sig från matematikens område då det handlar om imperfekt information.
Publicerad 2023.05.30

Spelbegär och spelmissbruk

Ur artikeln: Även om rationellt tänkande är ett skydd mot att förledas av enskilda händelser som att vinna i spel vid ett tillfälle är dock inte personer med rationellt sinne immuna mot att påverkas av spelande.
Publicerad 2022.04.25

Vårt behov av bekräftelse

Ur artikeln: En av bevekelsegrunderna till att utveckla förmågor är att det råder en konkurrenssituation där alla inte kan få vad de vill förrän de konkurrerat ut någon annan.
Publicerad 2022.03.31

Definition av det psykologiskt onormala

Ur artikeln: Att betona det ungefärliga och relativa i synen på vad som är normalt är en del i det humana synsättet.
Publicerad 2023.06.21

Fascinationen för det skrämmande

Ur artikeln: Den skräckblandade fascinationen för vår egen tänkbara förödelse lockar oss trots det ångestframkallande.
Publicerad 2023.03.23

Vårt belöningssystem

Ur artikeln: När vårt handlingsval leder till att vi uppnår en positiv känsla brukar detta inom psykologin kallas belöning.
Publicerad 2022.11.16

Hur vi förhåller oss till kärleksrelationer i den moderna tiden

Ur artikeln: Dessa snabbromanser har likheter med konsumtion: relativt regelbundna partnerbyten, där det är enkelt att byta bort. Givetvis påverkas såväl självkänslan som självbilden hos de som blir ”bortbytta” och likaså tron på utsikterna att bygga upp ett varaktigt förhållande.
Publicerad 2022.11.30

Skadeglädje

Ur artikeln: Den skadeglada kan betraktas som en tragisk person. Denne är hänvisad till att utvinna harmoni och glädje genom andras tillkortakommande då den egna källan till harmoni sinat.
Publicerad 2023.04.26

Självöverskattning och bristande självkritik

Ur artikeln: Grubbel är en källa till obehag och alstras bland annat av självreflektion. Här kan självbedrägeriet fungera som en försvarsbarrikad mot reflektionen.
Publicerad 2023.02.26

Sanningar och lögner

Ur artikeln: Vår förmåga att avgöra om andra talar sant eller falskt är sämre än vi tror. Tester har visat att vi är relativt bra på att bedöma rätt i frågan när människor talar sanningen medan vi ofta tar fel när personer ljuger, vilket vi alltså är sämre på att upptäcka.
Publicerad 2023.01.16

Att sluta röka och varför det är så svårt

Ur artikeln: Det är först när personen har en cigarett framför sig och måste bestämma sig för att röka den eller inte som föresatsen blir ett beslut.
Publicerad 2023.03.19

Våra gagnlösa diskussioner

Ur artikeln: Kombattanterna går ofta in i en diskussion utan medhavda fakta. Diskussionen är i mycket en improvisationskonst. Vi håller inte med varandra om något och så är det hela igång.
Publicerad 2023.08.24

Vad är psykologi?

Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

Ordet härstammar från den grekiska sammansättningen av psyché och logos som bildar betydelsen läran om själen. Denna utgår från studiet av människan som både social varelse och organism.

Psykologi handlar om tankar och känslor. Psykologiska insikter kan därför vara av nytta för ens eget liv genom att bättre kunna förstå sig själv och de djupare orsakerna till glädje och sorg. Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

De olika grenarna av psykologin faller alla in under fyra orsakssamband: biologiska, intrapsykiska, kognitiva och miljöbetingade.

Behandling av psykologiska besvär inom vården faller inom området psykiatri.

Psykologiska perspektiv

När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt. Till exempel har behaviorister framfört miljöns betydelse medan kognitivister betonat erfarenhetens.

Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys.

Psykologin räknades under lång tid som del av filosofin, men blev under 1800-talet en självständig disciplin – idag tycks åtskillnaden mellan dessa ämnen självfallen samtidigt som det finns klara beröringspunkter. Ämnet utvecklas i takt med nya studier och rön. En del av de senaste rönen kan du hitta presenterade i artiklar på Psykologisktvetande.se.

Psykologisk kunskap och vetenskap

Under senare år har den enskilda analysen som främst baserad på observation och reflektion allt mera fått stå tillbaka för den vetenskapligt präglade metoden i form av mätbara studier. Båda dessa metoder har sina förtjänster.

Att genom reflektion och analys närma sig den mänskliga naturen utan studier med mätbara inslag bör inte underkännas på grund av bristande "vetenskaplighet". Psykologisk insikt sker inte nödvändigtvis genom studier med försökspersoner eller enkäter.

Särskilt självskattning som metod är bristfällig i flera avseenden. Men metoden är i vissa fall i brist på andra det bästa sättet för att erhålla data.

Sidans innehåll som ebok

Innehållet på Psykologisktvetande.se finns även samlat i en ebok.

Tillbaka till toppen av sidan