Artiklar kring psykologi

Artiklar inom ämnet psykologi finns här samlade och indelade i olika kategorier. Samlingen artiklar växer i samband med nya publiceringar och kommer innefatta allt fler områden inom psykologin.

Alla publicerade artiklar:

Koncentration och distraktion

Ur artikeln: Att vara beroende av distraktioner kan låta som ett i-landsproblem, men det kan vara skillnaden mellan en framgångsrik och förspilld arbetskarriär.
Publicerad 2022.01.25

Recept på framgång

Ur artikeln: En vital ingrediens i receptet på framgång är att kunna misslyckas och försöka igen. För detta krävs övertygelse och envishet.
Publicerad 2021.12.04

Våra fobier och deras bakgrund

Ur artikeln: Fobier hör troligtvis ihop med att rädslor en gång i tiden varit viktiga för vår överlevnad. Vi har haft mer nytta än onytta av att skrämmas ordentligt av vissa saker.
Publicerad 2021.10.24

Det svåra i att åldras

Ur artikeln: Att gå i pension kan vara en delad erfarenhet. Vi skänks mer ledighet, men förlorar yrkesrollen som för många är en viktig del av identiteten.
Publicerad 2021.08.22

Vår existentiella tillvaro

Ur artikeln: Förutom insikten om tid och rum kan vi som mänskliga varelser och enskilda väsen ställa frågor kring våra roller i tillvaron. Det är när insikten om de obestämbara villkoren blir påtagliga som det som kallas existentiell ångest uppstår.
Publicerad 2021.07.04

Sorg och sorghantering

Ur artikeln: Särskilt den första tiden efter förlusten av ett barn kan det finnas psykosomatiska reaktioner och självdestruktivt beteende att handskas med.
Publicerad 2021.05.26

Självmordets mekanismer

Ur artikeln: Självmord sker ofta impulsivt under påverkan av psykiska störningar eller pressade livssituationer. Det impulsiva märks i faktumet att många som gör självmordsförsök och överlever inte försöker ta sig liv på nytt.
Publicerad 2021.04.10

Egoism och altruism

Ur artikeln: Det allra flesta är bara beredda att gå till en viss gräns ifråga om osjälviska handlingar. De vars gränser är mindre utvidgade tillämpar ibland strategier för att motivera handlingar där de gör avkall på osjälviskhet.
Publicerad 2021.02.16

Vårt medvetande

Ur artikeln: Medvetandet kan alltså definieras på en rad olika vis bland annat utifrån aspekter som biologiska och filosofiska. Det ligger dock nära till hands att utgå från ett psykologiskt betraktelsesätt och då tillskriva medvetandet sådant som perception och självupplevelse.
Publicerad 2020.12.11

Ensamhet – effekter och tendenser

Ur artikeln: Ensamheten kan delas in i objektiv och subjektiv där subjektiv ensamhet innebär att det går att uppleva sig ensam i sällskap. Subjektiv ensamhet kan gälla en person som lever socialt integrerat som i ett äktenskap eller stort umgänge, men ändå upplever social bristfällighet.
Publicerad 2020.10.26

Nostalgin och dragningskraften till återupplevandet

Ur artikeln: Nostalgin bottnar i en önskan att återuppleva. Det kan vara påtagligt eller bara att få rikta tankarna mot dess objekt. Gemensamt är att det uppdagas känslor som åberopar det förflutna.
Publicerad 2020.10.26

Att tolka kroppsspråk

Ur artikeln: En spänd framsida av kroppen kan vara ett tecken på svårighet att få kontakt med sitt känsloliv. En spänd baksida kan indikera att det är illa ställt med känslolivet i form av problem att uttrycka känslor.
Publicerad 2020.08.23

Hypokondri

Ur artikeln: Hypokondri kan också yttras i att den som söker för en sjukdom inte vill acceptera läkarens utlåtande om att ingen verklig hälsofara föreligger. Dessa fall är värre då hypokondrikern inte får sin oro stillad.
Publicerad 2020.07.12

Vår förmåga till anpassning

Ur artikeln: Men hur mycket besvikelsen än blossar upp är det en tillfällig stormning inom oss. Den anpassningsförmåga vi människor besitter ser, på gott och ont, till att de stora känslorna förflyktigas.
Publicerad 2020.04.24

Kreativitet

Ur artikeln: Vi måste se oss om efter det som inte är förhandenvarande om vi vill skapa något i dess rätta bemärkelse och inte bara efterskapa vad som redan gjorts.
Publicerad 2020.03.28

Minnets gränser och vår glömska

Ur artikeln: Oavsett hur glömskan är beskaffad och vi i vilken grad vi uppfattar den är den något vi alla kan relatera till. Våra sinnesintryck matas varje dag med ny information, fast snart inser vi att de passerade ögonblicken växer samman till vad som blir vårt förgångna.
Publicerad 2020.03.11

Att bryta vanor

Ur artikeln: Att ändra en vana bör inte handla om att avbryta utan att ersätta den med en med annan vana. Den som kan ersätta en vana med en annan har mycket större chans att lyckas bryta ett vanemönster.
Publicerad 2020.02.18

Hur vi förblindas av auktoriteter

Ur artikeln: Vi människor tycks ha en inneboende förmåga att lyda auktoriteter och denna förmåga till lydnad har skrämmande inslag.
Publicerad 2019.12.31

Varför vi byter gåvor

Ur artikeln: Att byta gåvor var ett sätt för våra förfäder att knyta och upprätthålla kontakter med andra samt att skaffa sig förnödenheter.
Publicerad 2019.11.04

Intelligens: hur vi mäter och definierar den

Ur artikeln: Ett än senare tillskott på området är emotionell intelligens, vilket är ett exempel på begrepp som gjort synen på intelligens mer mångfasetterad och därför svårare att mäta och definiera.
Publicerad 2019.09.29

Vårt humör och dess skiftningar

Ur artikeln: Vad är det då som påverkar vårt humör i dessa riktningar? Våra aktiviteter, våra relationer, våra framgångar och motgångar utgör viktiga bakomliggande faktorerna.
Publicerad 2019.08.28

Vad avunden gör med oss

Ur artikeln: Den person som utgör avundsobjektet försöker man för sig själv förringa. En del går längre genom att baktala personen och kanske försvåra dennes livssituation på olika sätt.
Publicerad 2019.05.13

I hjärnan på en nudist

Ur artikeln: Vad är det som får människor att bryta mot en av samhällets mest fastslagna normer, den att ha kläder på sig?
Publicerad 2019.03.14

Nyhetens behag

Ur artikeln: Känslan av nyhetens behag uppstår från kontrasten av det nya gentemot det gamla. Kontrasten mättas i takt med att vi vänjer oss vid det nya.
Publicerad 2019.02.04

Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra?

Ur artikeln: Ett bra utseende är fördelaktigt i många sociala sammanhang oavsett kön. Vi dras till personer som har fysisk attraktionskraft och intagande yttre.
Publicerad 2018.11.26

Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken

Ur artikeln: Vi är inte bara berörda av den nya teknologin, vi tenderar rentav att prioritera den på bekostnad av andra saker i livet.
Publicerad 2018.10.11

Människan som individ

Ur artikeln: Ordet individ kommer från det latinska individuus med den ursprungliga betydelsen ´odelbar´. Det kan jämföras med engelskans independent som betyder oberoende. Inom filosofin och psykologin förekommer även termen individuation.
Publicerad 2018.08.22

Aggressioner: hur och varför de uppstår

Ur artikeln: Först när de känsloladdade svallvågorna lagt sig kan vi återgå till ett rationellt styrt beteende där vi sorterar de känslor vi vill visa öppet och vilka vill bevara dolda.
Publicerad 2018.06.30

Inspirationen och dess väsen

Ur artikeln: Inspiration kan då ses som ett hjälpmedel, en bensin som driver den som skapar framåt. Fast precis som med motivation kan det som först varit full tank i ett senare skede vara soppatorsk.
Publicerad 2018.05.05

Hur vi reagerar på färger

Ur artikeln: Vi kan jämföra eld och vatten som naturliga associationer med varmt och kallt. När det gäller användningar av grönt för "på" och "gå" samt rött för "av" och "stopp" är dessa inte fullt ut härledda från naturen.
Publicerad 2018.03.27

Arbete – för människans eller statens bästa?

Ur artikeln: Från den tid då sex dagars arbetsvecka var standard härstammar termen ”söndagsneuros”, vilket beskriver den nedstämdhet som inträffar på veckans lediga dag då den som annars arbetade konfronteras med sitt liv och dess bristande innehåll utanför arbetet.
Publicerad 2018.02.13

Hur marknadsstrategier får oss att köpa

Ur artikeln: Att sätta ett högt pris på en vara kan också fungera indirekt ur ett säljstrategiskt perspektiv då det ger andra produkter sken av att vara billiga genom kontrastverkan.
Publicerad 2018.01.03

Barns språkliga utveckling

Ur artikeln: Barn lever i sin egen värld och filtrerar inte vad de säger. Deras språk utgör i första hand från fantasier och behov snarare än från verkligheten och tidigare erfarenheter.
Publicerad 2017.12.09

Vägen till en god sömn

Ur artikeln: Som tur är finns det massor av påverkbara faktorer och därför kan du ofta förbättra dina möjligheter till en god sömn genom att ändra i dina rutiner.
Publicerad 2017.11.18

Massbeteenden

Ur artikeln: I en större grupp finns en uppsättning dynamiska mekanismer som kan styra beteenden från det enskilda till det allmänna.
Publicerad 2017.11.07

Talang, träning och andra orsaker bakom hög prestationsförmåga

Ur artikeln: Sanningen bakom många toppresterande personer är mycket mer än en fråga om talang.
Publicerad 2017.09.26

Vårt minne och hur det fungerar

Ur artikeln: Minnens innehåll överlag står i förbindelse med vad vi anser om saker, vilka attityder vi har, vad vår kulturella bakgrund är med mera. Vårt minne är med andra ord en del av vår världsuppfattning.
Publicerad 2017.08.31

Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt

Ur artikeln: Vad är det som gör att vi somnar och sedan vaknar igen? Orsakerna hittar vi i hjärnan och bland annat dess sätt att reagera på vår omkringliggande miljö.
Publicerad 2017.06.19

Känslan av att vara otursförföljd

Ur artikeln: Samma person kan tolka ett mönster av händelser som bestående av hög grad otur medan en annan person tolkar dem som neutrala.
Publicerad 2017.05.17

Reklamens psykologiska påverkan

Ur artikeln: Två huvudsakliga sätt som reklamens påverkan sker är genom exponering och associering.
Publicerad 2017.04.11

Motivation och drivkraft

Ur artikeln: Medan målet, slutdestinationen, behövs som meningsskapande åt vägen anger det också punkten för vägens slut. Den tilltro som upplevdes vid annalkandet av målet kommer då bytas ut mot känslan som inträder då man strandat vid vägens ände i motivationens landskap.
Publicerad 2017.03.08

Inlärning och studieteknik

Ur artikeln: En sådan förutsättning, vars fenomen kallas seriepositionseffekten, är värd att känna till då vi försöker lära oss saker och kan bland annat ligga till grund för lyckad studieteknik.
Publicerad 2017.01.30

Vår vilja och kontrollen över den

Ur artikeln: Hur stor del av vårt tänkande som är kontrollerat av oss själva har varit en fråga som sysselsatt filosofer och psykologer under många decennier och där uppfattningarna gått isär.
Publicerad 2016.12.14

Konsten att inte göra någonting

Ur artikeln: Motsägelsefullt nog är att inte göra någonting ibland en möda för oss. De som är vana att saker avlöser varandra har funnit sig i ett tempo där det kontemplativa sällan får utbreda sig.
Publicerad 2016.10.24

Våra dagdrömmar

Ur artikeln: I situationer där vi är rastlösa eller overksamma mottar vi inte särskilt starka impulser utifrån och då är vägen in i dagdrömmar en väg till ökad inre aktivitet.
Publicerad 2016.09.24

Vårt behov av gudar

Ur artikeln: En som tidigt såg frågan om religionerna uppkomst ur ett företrädesvis psykologiskt perspektiv var religionshistorikern Gerardus van deer Leeuw. För honom var tron på något bortom det synbara en produkt av människans existentiella utsatthet.
Publicerad 2016.08.22

Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner

Ur artikeln: I regel föredrar kvinnor män som är äldre än dem själva medan män omvänt föredrar yngre kvinnor. Dessa generella mönster återkommer i de allra flesta kulturer och de bakomliggande orsakerna har att göra med nedärvda instinkter.
Publicerad 2016.07.03

Hur vi påverkas av vanan

Ur artikeln: Att vanor överhuvudtaget uppstår kan vara på grund av att vi genom vanemässighet kan göra mer saker automatiskt och därmed behövs mindre resurser tas upp av hjärnan.
Publicerad 2016.04.02

Det svåra sötsuget: varför vi tycker så mycket om socker

Ur artikeln: Eftersom socker sätter igång vårt belöningssystem genom att bland annat öka dopaminnivån kan sötsaker också bli ett sätt att stilla nedstämdhet.
Publicerad 2016.03.06

Vad är sömn och vad händer medan vi sover?

Ur artikeln: I kartläggningen av sömnen har man funnit fem olika faser eller stadier och av dessa uppträder tre, fyra eller fem beroende på hur länge sömnen pågår.
Publicerad 2016.02.20

Valfrihetens vånda

Ur artikeln: I vårt moderna liv har valen i livet blivit långt fler och våra valmöjligheter märks inom en rad områden som utbildning, karriär, relationer, utseende och konsumtion.
Publicerad 2016.01.22

Hur vi skapar mening i tillvaron

Ur artikeln: Vi kan fortsätta framåt i livet mot nya mål, men vissa saker har ett förstahandsvärde som inte kan uppnås en andra gång.
Publicerad 2016.01.02

Faktorer bakom lycka och välbefinnande

Ur artikeln: En del studier har rentav visat att lyckliga personer bara är hälften så benägna att dö som olyckliga. En av orsakerna är att positiva känslor bromsar in åldrandet.
Publicerad 2015.12.02

Lär dig bättre förstå ditt barn för ett givande samspel

Ur artikeln: Ett bristande engagemang som upptäcks av barnet leder till att det inte kan se sig speglad i den vuxnes ögon, vilket kan vara förödande för dess självupplevelse och självbekräftelse.
Publicerad 2015.11.10

Medelålderns kriser

Ur artikeln: Johan Cullberg använder i boken Kris och utveckling begreppet ”Den kränkande realiteten” för kontrasten mellan förväntningarna i 20-årsåldern och 30-åringens något oprivilegierade möjlighet att få klarhet i vad som förverkligats och inte.
Publicerad 2015.11.03

Synen på överviktiga och orsaker till övervikt

Ur artikeln: Vilken mat vi äter och hur mycket vi rör på oss är viktiga faktorer för vad vågen visar, men det finns också andra faktorer som vi inte själva har möjlighet att påverka.
Publicerad 2015.10.17

Artificiell intelligens ur ett psykologiskt perspektiv

Ur artikeln: Idag blir vi överösta av teknologi och att det då projiceras en hotbild som återspeglas i den accelererande teknologiska utvecklingen är fullt naturligt.
Publicerad 2015.10.11

Neuropsykologi

Om nervsystemet och signalsubstanser.
Publicerad 2021.02.28

Socialpsykologi

Socialpsykologin som perspektiv.
Publicerad 2018.09.16

Humanistisk psykologi

Den humanistiska psykologin som perspektiv.
Publicerad 2016.10.28

Biologisk psykologi

Den biologiska psykologin som perspektiv.
Publicerad 2015.10.29

Behaviorism

Behaviorismen som psykologiskt perspektiv.
Publicerad 2015.10.10

Kognitiv psykologi

Den kognitiva psykologin som perspektiv.
Publicerad 2015.10.3

Psykoanalys

Psykoanalysen som psykologiskt perspektiv.
Publicerad 2015.10.11

Haloeffekten

Ur artikeln: En haloeffekt skapar en illusion av något genom att vi påverkas att frångå en objektiv bedömning.
Publicerad 2021.10.03

Betingning

Ur artikeln: Betingning innebär att reflexmässiga beteenden kan läras in under en given yttre förutsättning eller stimulering.
Publicerad 2021.09.24

Selektiv perception

Ur artikeln: Vi väljer inte alltid själva vad som sorteras bort. Även om vi skulle önska att helt slippa höra ljuden från personen som sitter och pratar i sin telefon bakom oss på bussen kan det bli svårt.
Publicerad 2019.06.25

Arv och miljö

Ur artikeln: Vårt samhälle är på många sätt jämlikt, men arvanslagen är inte inräknade i balanskalkylen – något som förmodligen vore omöjligt även om viljan fanns.
Publicerad 2019.04.24

Deduktion och induktion

Ur artikeln: Inom psykologin går det att deducera somliga beteenden och känslor som allmängiltiga utan att det direkt påvisats hos alla. Att nå fram till slutsatser genom att deducera kan också vara en bedräglig metod då undantag ofta förekommer som falsifierar antagandet.
Publicerad 2016.05.06